იტვირთება...

თანხის დაბრუნების პოლიტიკა

  • Home
  • თანხის დაბრუნების პოლიტიკა
Shape Image One

1. mPhoto.ge ზე ნაყიდი ვირტუალური კურსის, სერვისის ან ფიზიკური პროდუქტის დაბრუნების პირობები:

1.1. mphoto ს თანხის დაბრუნების პოლიტიკის გათვალისწინებით, გეძლევათ შესაძლებლობას 1 კალენდარული დღის განმავლობაში უკან დაიბრუნოთ გადახდილი თანხა ქვემოთ მითითებული წესის დაცვით:

2. თანხის დაბრუნების წესი და გამონაკლისები:

2.1. გთხოვთ წინასწარ დაგვიკავშირდეთ “საკონტაქტო ფორმის” გამოყენებით და გვაცნობეთ პროდუქტის/სერვისის დაბრუნების/გაქმების შესახებ;

2.2. პროცესის ინიცირებისათვის საჭიროა გვაცნობოთ დასაბრუნებელი პროდუქტის/სერვისის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები, შეკვეთის ნომერი, შეკვეთის თარიღი, შეკვეთის მიღების თარიღი და დაბრუნების მიზეზი (შესაძლებელია საჭირო გახდეს პროდუქტისა და გადახდის დამადასტურებელიდოკუმენტის ფოტოს ატვირთვა და გამოგზავნა ელ. ფოსტის მისამართზე: maiko@mphoto.ge)

2.3. დაბრუნების პოლიტიკა მოქმედებს ნებისმიერ პროდუქტზე ან სერვისზე მიღებიდან 1 კალენდარული დღის განმავლობაში

2.4. თუ ფიზიკურ პროდუქტს და პროდუქტის თანმხლებ ნაწილებს/დოკუმენტებს აღენიშნებათ რაიმე სახის ცვლილება, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ეჭვქვეშ დააყენოს მისი ნამდვილობა/უნაკლოობა და შესაბამისად, პროდუქტის დაბრუნების პროცედურა შეაჩეროს მოკვლევითი და დიაგნოსტიკური სამუშაოების ჩატარებამდე, რაც შეიძლება გაგრძელდეს არაუმეტეს 14 სამუშაო დღისა. მოკვლევისა და დიაგნოსტირების შედეგების საფუძველზე ვიტოვებთ უფლებამოსილებას გავაგრძელოთ ან შევწყვიტოთ პროდუქტ/ებ/ის დაბრუნების პროცედურა.

2.5 სერვისთან დაკავშირებულ პირობებზე (ფოტოსესიის შეკვეთა, ონლაინ კურსის შეძენა და ა.შ. ნებისმიერი ბირტუალური სახის პროდუქტი ან სერვისი) დაბრუნების პოლიტიკა მოქმდეებს იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელს არ აქვს სრულად ან ნაწილობრივ გამოყენებული სერვისი (მაგ.: დაწყებულია კურსი, შეთანხმებულია ფოტოსესიის პირობები და დრო წერილობით)

3. ანაზღაურების წესი:

3.1.  mphoto მომხმარებლის მიერ შეძენილი პროდუქტის/სერვისის დაბრუნების სურვილის შემთხვევაში იღებს ვალდებულებას მომხმარებელს აუნაზღაუროს მომხმარებლის მიერ პროდუქტში გადახდილი თანხის:

3.1.1. 100%, იმ შემთხვევაში თუ: ფიზიკური პროდუქტის ქარხნული შეფუთვა გაუხსნელია, დაუზიანებელია და თან ახლავს შეძენის დროს გადაცემული ყველა თანმხლები ნაწილი და დოკუმენტი (სასაქონლო ზედნადები, თანხისგადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, საგარანტიო ფურცელი და სხვ.);

3.1.2 100%, იმ შემთხვევაში თუ ვირტულური კურსი არ არის ინიცირებული ან მომხმარებელმა არ მიიღო ვებ გვერდზე განთავსებული ვირტულური პროდუქტის ან სერვისის ადექვატური მომსახურება/პროდუქტი.

3.2. თანხის დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ უნაღდო ანგარიშსწორებით მომხმარებელის საბანკოანგარიშზე თანხის დაბრუნების გზით.